Reklamácie

V prípade poruchy produktu zakúpeného v našom internetovom obchode je tu pre Vás naše reklamačné oddelenie.

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. V prípade používaných telefónov alebo tabletov je to zo zákona 12 mesiacov, prípadne inak - ak je súčasťou balenia telefónu iný ako náš záručný list, avšak nebude kratšia ako zákonom stanovená záruka pre používané telefóny.

Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť platný záručný list alebo doklad o kúpe. Kupujúci si uplatňuje záruku v servisnom stredisku, alebo u predajcu. V prípade závady, ktorá sa prejaví pred predajom (pri predvádzaní, skúšaní) alebo v prípade 3 rovnakých opakovaných závad alebo 4 rôznych závad uznaných servisom má zákazník právo na výmenu, ak boli dodržané hore uvedené záručné podmienky.

Záručný list musí obsahovať:

 • typ výrobku + výrobné číslo (IMEI)
 • potvrdenie predaja (dátum predaja, pečiatka, podpis a adresa predajcu)

Záruka stráca platnosť:

 • ak je záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený
 • ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené alebo údaje o výrobnom čísle na zaraidení nie sú čitateľné
 • ak neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
 • pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke
 • ak bol do zariadenia prevedený neodborný alebo neoprávnený zásah
 • ak sa jedná o mechanické poškodenie spôsobené užívateľom
 • ak bola závada spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia
 • ak závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)
 • ak bolo zariadenie pripojené na iné než predpísané sieťové zariadenia

Záruka pre firmy a podnikateľov:

platí podľa obchodného zákonníka, 12 mesiacov.

Ako postupovať pri reklamácii:

Ak Váš tovar javí známky poruchy vzniknutej bez Vášho zavinenia alebo akýchkoľvek vyššie uvedených vplyvov, vyplňte nasledujúci reklamačný formulár, prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948 492 549 alebo na e-mailovej adrese info@shield.sk.

Reklamácia musí byť podľa zákona vybavená do 30 kalendárnych dní od jej uplatnenia. V prípade, že závada nebude uznaná ako záručná, budeme Vás informovať o možnosti platenej opravy. V prípade, ak ste si vedomý toho, že na poruchu na Vašom telefóne sa záruka nevzťahuje, neváhajte nás aj tak kontaktovať, ponúkame Vám možnosť opravy za bezkonkurenčné ceny.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.